Doprava ZDARMA při nákupu nad 2500 Kč!

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení – služba/y – popis, změny obchodních podmínek

1.1. Tyto VOP street-store.cz upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě, smlouvy na časově ohraničený nákup zboží (dále jen „Smlouva“) uzavírané s kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím internetového obchodu street-store.cz kupuje anebo hodlá zakoupit zboží nabízené v tomto internetovém obchodě.

1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu street-store.cz možný (to se týká zejména alkoholických produktů).

1.3. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží nebo služeb street-store.cz propagovaných v internetovém obchodě street-store.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je u street-store.cz archivována a není Zákazníkovi přístupná.

1.5. street-store.cz může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. street-store.cz informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém obchodě street-store.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II.Uzavření Smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem

2.1. Dodavatel na internetovém portálu street-store.cz prodává zboží, jehož ceny jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.

2.3. Zboží expedujeme do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. O předání zásilky přepravci bude zákazník informován e-mailem. Veškeré zboží odesíláme v kartonových krabicích, aby nedošlo k poškození jejich obsahu.

2.4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči dodavateli a proto zaručuje následující:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu street-store.cz takové zboží, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

c) veškeré údaje, které poskytuje dodavateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,

e) se před zahájením užívání internetového portálu street-store.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

f) zboží na internetovém portálu street-store.cz nekupuje pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.

2.4. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). 

2.5. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník portálu street-store.cz kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Portál street-store.cz neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

2.6. Portál street-store.cz je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Kupní smlouva mezi dodavatelem a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za dodavatele předává, věrohodně prokáže svou totožnost.

2.8. Dodavatel je oprávněn prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je dodavatel oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s Objednávkou.

2.9. Zákazník bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) nebo podmínky užití internetového obchodu street-store.cz.

2.10. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Změna a Storno Objednávky

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na internetovém obchodu street-store.cz, její změna je možná pouze, pokud se street-store.cz ozve telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno Objednávky je možné prostřednictvím internetového obchodu street-store.cz nebo telefonicky. Od okamžiku, kdy je zboží již doručováno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky, ani změnit adresu nebo čas doručení.

3.2. Zákazník je ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení částky ve výši ceny Nákupu.

3.3. V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bodu bude již zaplacená částka za Nákup vrácena na účet, který Zákazník uvede ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu).

IV. Bezpečnost

4.1. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu dodavatele informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je dodavatel oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Dodavatel neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

V. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

5.1. Reklamace zboží. 

Zákazník je povinen předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat street-store.cz na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží (zejména potraviny) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadlá expirační doba, anebo je u zboží jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za street-store.cz předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).

5.2. Odstoupení od Smlouvy. 

V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě při doručení předat osobě, která mu jej za street-store.cz předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy street-store.cz telefonicky nebo prostřednictvím internetového obchodu street-store.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

5.3. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu street-store.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. street-store.cz vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který street-store.cz nabízí, vrátí street-store.cz Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. street-store.cz hradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g), Obč. zákoníku. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, street-store.cz není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá.

5.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu), nebo u zboží , které není možné z hygienických důvodů znovu použít, u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že street-store.cz je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je street-store.cz oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat bez nároku na vrácení peněz Zákazníkovi.

VI.Cena nákupu a platební podmínky

6.1. Cenu nákupu a dopravy zákazník hradí hotově při převzetí nebo ji může uhradit bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány. Cena dopravy je uvedená v košíku i shrnutí objednávky dle aktualních ceníků dopravců.

6.2. Cena Nákupu je splatná nejpozději při předání zboží z Objednávky. Závazek zákazníka k úhradě ceny nákupu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet nebo uhrazením při převzetí dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

6.3. Dodavatel vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě Objednávky a předání Nákupu daňový doklad a zašle jej na e-mailovou adresu Zákazníka nebo jej dodá v tištěné podobě v zásilce.

6.4. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží je uvedena na webové stránce v sekci o rozvozech a cenách.

6.5. Zákazník má právo vrátit nenošené zboží do 30 dnů.

6.6. Jakákoliv jiná změna bude vždy zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky.

VII. Odpovědnost a záruky

7.1. Street-store.cz odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. street-store.cz tak odpovídá Zákazníkovi, že služba/zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že služba/ zboží byla vadná již při převzetí.

7.2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu street-store.cz nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že street-store.cz nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. 

7.4. street-store.cz nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

7.5. Zákazník souhlasí, že street-store.cz nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu street-store.cz. street-store.cz nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu street-store.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu street-store.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

7.6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a street-store.cz dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku nebo její část z jakýchkoli důvodů na straně street-store.czu vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím street-store.cz telefonicky, SMS anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

VIII.Vratné zálohované obaly

8.1. Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech nezahrnují zálohu za tento obal.Cena obalu je vždy u konkrétního výrobku zobrazena (vratné láhve).Tuto položku vždy musí zákazník vybrat, aby se připočítala do košíku. Cena je 3,-Kč za vratnou láhev.

8.2. Zálohované láhve mohou zákazníci vrátit kurýrovi při doručování jejich další objednávky. Zákazník musí předem oznámit, že hodlá vrátit zálohované obaly a to proto, aby mu byla z faktury odečtená částka za vratné obaly.

IX.Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál street-store.cz (včetně fotografií propagovaného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál.

10.2. Přístup a užití internetového portálu street-store.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

10.3. Zákazník není oprávněn při internetového portálu street-store.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu street-store.cz. Internetový portál street-store.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Zákazník užívá internetový portál street-store.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu street-store.cz jsou pouze ilustrativní.

10.5. Dodavatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu street-store.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál street-store.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

10.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu street-store.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí dodavatele,který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Dodavatel se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu je nezávadný.

10.7. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu street-store.cz.

10.8. Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

X. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

11.1. Jak dodavatel zpracovává osobní údaje Zákazníka je popsáno v sekci GDPR. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

XI. Doručování a převzetí

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

12.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XII. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu street-store.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a street-store.cz je místně příslušným soudem soud podle sídla street-store.cz.

13.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a street-store.cz může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

13.3. street-store.cz je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

13.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

XIII. Reklamace a vrácení zboží

Neprovádíme výměny, avšak máte možnost vrátit nenošené zboží do 30 dnů. My Vám poté vrátíme peníze nebo vám vystavíme voucher, díky kterému si můžete objednat jinou velikost, barvu nebo úplně jiný produkt.

Jak postupovat při vrácení zboží?
1. Zabalte nepoužité zboží s vyplněným a vytisknutým formulářem tak, aby bylo chráněno před poškozením během přepravy. Pro tento účel lze použít obalovou fólii, papír, igelitovou tašku nebo větší krabici. Pokud nemáte možnost formulář pro vrácení zboží vytisknout, umístěte do balíčku ručně napsané informace, jako jsou vaše jméno a příjmení, číslo objednávky, telefonní číslo, e-mail a zda chcete voucher nebo vrácení peněz.

Stáhnout reklamační list

2. Odešlete zabalené zboží na adresu: STREET STORE - Pavel Veselý, Hybešova 702/120, 682 01 Vyškov
3. V žádném případě neposílejte zboží na dobírku. Pokud tak učiníte, zboží nebude převzato.
Peníze Vám vrátíme na účet do 14 dnů od obdržení balíčku.

XIV. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

Internetový e-shop: street-store.cz

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@street-store.cz. 

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10. 2021.

PROVOZOVATEL:

Pavel Veselý
Hybešova 702/120
682 01 Vyškov
Česká republika
IČ: 07975881